Công ty Đông Dương tham gia đào tạo thiết bị phòng thí nghiệm của hãng WTW-Xylem
  12